Archiwum miesiąca Lipiec, 2016

Przednerkowa niewydolność nerek

Ostra przednerkowa niewydolność nerek rozpoczyna się zazwyczaj podstępnie, a jej pierwszym objawem jest wyraźne zmniejszenie się ilości dobowej moczu, wiodące do skąpomoezu. W wielu przypadkach, zespól ten pozostaje nie rozpoznany i ustępuje wraz z ustąpieniem przyczyny go wywołującej. Wczesny obraz kliniczny zależy przede wszystkim od rodzaju choroby podstawowej, w większości przypadków od odwodnienia. Chorzy są […]

Mocznica przednerkowa

Główną przyczyną ostrej mocznicy przednerkowej jest nagłe pogorszenie się ukrwienia nerek. Może ono być wywołane bądź to niedostateczną ilością krwi krążącej, najczęściej wskutek odwodnienia, bądź też zmniejszoną pojemnością minutową serca. Pociąga to za sobą spadek przesączania kłębkowego oraz zwiększenie wchłaniania zwrotnego sodu i wody w cewkach bliższych. Zmianom tym towarzyszy zazwyczaj zwiększenie wydzielania hormonu antydiuretycznego […]

Leczenie zapalenia pęcherza

W ostrym zapaleniu pęcherza moczowego należy stosować przez około tydzień odpowiednio dobrane leki przeciwbakteryjne. Podstawą wyboru leku powinien być wynik badania lekowrażliwości bakterii izolowanych z moczu. Należy dodać, że w zapaleniach pęcherza moczowego badanie bakteriologiczne moczu jest potrzebne również dla potwierdzenia bakteryjnego tła zapalenia. Częste są bowiem zapalenia pęcherza rozwijające się na tle niebakteryjnym. Przy […]

Terapia bakteriurii

Problemem szczególnie kontrowersyjnym jest sprawa terapii bakteriurii bezobjawowej u chorych na cukrzycę oraz u ludzi w podeszłym wieku. Często bowiem uważa się, że właśnie u tych osób w trakcie bakteriurii bezobjawowej łatwo rozwija się ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek. Brak jest jednak jakichkolwiek dowodów na poparcie tego twierdzenia. Wprost przeciwnie, wydaje się, że bakteriuria bezobjawowa u […]

Leczenie odmiedniczkowego zapalenia nerek

W ostrym odmiedniczkowym zapaleniu nerek leczenie rozpoczynamy bezpośrednio po ustaleniu rozpoznania klinicznego. Przed podaniem środka przeciwbakteryjnego należy pobrać mocz do badania bakteriologicznego. Zastosowany lek powinien wykazywać szeroki zakres działania, zwłaszcza w stosunku do bakterii Gram. Przy ciężkich objawach ogólnych stosuje się takie antybiotyki, jak ampicylina, karbenicylina, gentamycyna lub tetracykliny, przy czym leki te podaje się […]

Zakażenia układu moczowego

Zwróciliśmy już uwagę, że podstawą rozpoznania zakażenia układu moczowego jest stwierdzenie znamiennej bakteriurii. Może ona być jedynym objawem zakażenia. Inne objawy mogące występować w zakażeniach układu moczowego są następstwem stanów zapalnych wywołanych przez infekcję. Pierwotnie za granicę znamienności przyjęto wartość 105 bakterii w 1 ml świeżego, aseptycznie pobranego moczu, Tym samym uznano, że liczba IG5 […]

Leukocyturia

Częstym objawem w zakażeniach układu moczowego jest leukocyturia. Zresztą ten właśnie objaw jest najczęściej punktem wyjścia dla rozpoznania bezobjawowo przebiegającej infekcji Dzieje się tak wskutek stwierdzenia zmian w rutynowym badaniu moczu w postaci obecności ponad 5 leukocytów w polu widzenia przy badaniu osadu pod dużym powiększeniem. Wynik ten nakazuje podejrzewać u osoby badanej leukocyturie, której […]

Przebieg odmiedniczkowego zapalenia nerek

Objawy i przebieg przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek bywają bardzo różne. W pewnym stopniu zależą one od tego, czy zapalenie ma charakter pierwotny, czy też wtórny, a zwłaszcza czy towarzyszy mu obstrukcja dróg moczowych. U ludzi młodych i w średnim wieku choroba dotyczy przeważnie kobiet. Począwszy od szóstej dekady życia wzrasta częstość występowania jej u mężczyzn, […]

Bakteriuria bezobjawowa

Przez bakteriurię bezobjawową rozumieć należy stan charakteryzujący się obecnością znamiennej bakteriurii przy równoczesnym braku uchwytnych objawów klinicznych ze strony układu moczowego. Może ona być wyrazem zakażenia zarówno nerek, jak i dróg moczowych. Bakteriurii bezobjawowej mogą nie towarzyszyć żadne uchwytne zmiany w układzie moczowym. W licznych jednak przypadkach jej przyczyną jest w danym okresie przebiegające bezobjawowo […]

Odmiedniczkowe zapalenie nerek

Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek jest bezpośrednim następstwem zakażenia bakteryjnego nerek, natomiast patogeneza przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek nie jest dotychczas wyjaśniona. Nie udało się dotąd ustalić, czy i jaki związek istnieje między ostrą a przewlekłą postacią odmiedniczkowego zapalenia. W części przypadków rozwój zapalenia przewlekłego poprzedzony bywa pojedynczym lub nawracającymi incydentami ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek. Natomiast u […]