Izolowanie bakterii

image Częstość izolowania poszczególnych rodzajów bakterii z moczu pacjentów z zakażeniami układu moczowego zależy w znacznym stopniu od rodzaju badanej populacji. Pewne różnice wykazują również wyniki badań przeprowadzanych w różnych krajach. Mimo tych różnic można przyjąć, że ponad 80% przypadków zakażeń układu moczowego wywołanych jest przez pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae, a przede wszystkim przez pałeczkę okrężnicy. Ponad 90% przypadków pierwotnego ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek spowodowanych jest przez E, co li, W innych postaciach klinicznych zakażeń układu moczowego, a zwłaszcza u chorych uprzednio leczonych środkami przeciwbakteryjnymi z powodu infekcji układu moczowego, stwierdza się zmniejszenie udziału E. coli przy równoczesnym wzroście częstości występowania innych pałeczek Gram —, a przede wszystkim Proieus sp. i Klebsiella sp. Udział tych dwóch ostatnich rodzajów bakterii jest szczególnie duży w przypadkach zakażeń nałożonych na inne zmiany w układzie moczowym, np, na kamicę nerkową. Także u chorych hospitalizowanych częstość zakażeń spowodowanych przez E. coli jest znacznie mniejsza niż u pacjentów leczonych ambulatoryjnie, wzrasta natomiast odsetek infekcji wywołanych przez inne bakterie Gram — . Zakażenia wywołane przez bakterie Gram + obserwuje się zwykle w kilku do kilkunastu procentach przypadków. W ostatnich latach notuje się wyraźny wzrost częstości zakażeń wywołanych przez gronkowce koagułazoujemne, a mianowicie przez Staphylococcus saprophyticus. Warto wspomnieć, że w badaniach przeprowadzonych w Sztokholmie ten właśnie drobnoustrój był odpowiedzialny za aż 22% zakażeń układu moczowego u kobiet leczonych ambulatoryjnie, z tym że w grupie osób w wieku od 16—25 lat odsetek ten był najwyższy i wynosił aż 42%. Tak wysokiej częstości zakażeń wywołanych przez Staphylococcus saprophyticus nie znaleziono w żadnych innych badaniach. Zwykle wynosi ona kilka procent.

Komentarze są zamknięte.