Rozwój zakażeń

Rozwój i przebieg zakażeń układu moczowego determinowane są nie tylko przez cechy szczególne osoby zakażonej, ale także przez właściwości bakterii wywołujących zakażenie. Patogenność różnych rodzajów bakterii w stosunku do układu moczowego jest różna. Nie jest również jednakowa wirulencja różnych szczepów drobnoustrojów tego samego gatunku. Nie udało się dotychczas określić, jakie właściwości bakterii decydują o jej wirulencji. Pewne, bardzo fragmentaryczne dane uzyskano w badaniach nad zakażeniami wywołanymi przez E. coli. Badania te wykazały różnice we właściwościach szczepów łatwo i trudno zakażających układ moczowy, a także odmienność cech drobnoustrojów odpowiedzialnych za objawowe i bezobjawowe zakażenia układu moczowego. W badaniach doświadczalnych na zwierzętach stwierdzono dość ścisłą korelację między zdolnością poszczególnych szczepów E. coli do rozmnażania się w moczu a wywoływaniem przez nie odmiedniczkowego zapalenia nerek. W badaniach klinicznych wykazano znacznie częstszy udział szczepów szorstkich E. coli w hakteriurii bezobjawowej aniżeli w objawowych postaciach zakażeń układu moczowego. Zaobserwowano także większą zdolność wytwarzania hemolizyn przez szczepy odpowiedzialne za rozwój odmiedniczkowego zapalenia nerek niż przez te, które izoluje się z moczu pacjentów z bakteriurią bezobjawową. Wiele badań poświęcono zagadnieniu związku między typem serologicznym szczepu E. coli a jego patogennością. Wspomnieliśmy już poprzednio, że w zakażeniach, wywołanych przez pałeczkę okrężnicy większość przypadków spowodowana jest zaledwie przez kilka serotypów.

Komentarze są zamknięte.